Regulamin korzystania z usług firmy DBAJ O DOM

§1 Postanowienia ogólne
 • Korzystając z usług naszej firmy Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

§2 Definicje
 • „Regulamin” – regulamin firmy sprzątającej DBAJ O DOM oraz serwisu www.dbajodom.com.
 • „Firma” lub „Zleceniobiorca” – DBAJ O DOM – świadczący usługi sprzątające.
 • „Klient” lub „Zleceniodawca” – Osoba zamawiająca usługi sprzątania.
 • „Zlecenie” lub „usługa” – zamówienie wykonania danych prac z zakresu sprzątania mieszkań, domów, biur oraz innych lokali zleconych przez Klienta.
 • ”Termin” – data oraz czas wykonania usługi sprzątania.

§3 Zasady ogólne
 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z usług firmy sprzątającej DBAJ O DOM zajmującej się sprzątaniem mieszkań, domów, biur oraz innych lokali w Warszawie oraz Kielcach.
 • Wszystkie treści prezentowane na stronie internetowej www.dbajodom.com oraz stronach firmowych na portalach społecznościowych podlegają ochronie prawnej.
 • Klient zamawiając usługę zobowiązany jest podać poprawne i zgodne ze stanem faktyczne dane: imię i nazwisko, adres pod którym zostanie zamówiona usługa, numer telefonu oraz inne dane potrzebne do kontaktu.
 • Zamówienie musi być zgodne z rodzajem usług świadczonych przez naszą firmę.
 • Minimalna wartość zamówienia to 250zł.

§4 Odpowiedzialność stron
 • Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odwołania zlecenia w dniu usługi w przypadkach nadzwyczajnych.
 • Zleceniodawca zamawiając usługę oświadcza, iż będzie na miejscu przed rozpoczęciem i po zakończeniu usługi, w celu przekazania pracownikowi zakresu prac i dokonania odbioru usługi.
 • Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość obciążenia Zleceniodawcy kwotą 50,00 zł, jeżeli Klient odwoła wykonanie usługi w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem.
 • Zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczenia połowy wcześniej ustalonej kwoty wartości sprzątania w przypadku nieobecności na miejscu zlecenia.
 • Podczas odbioru usługi, Zleceniodawca zobowiązany jest osobiście zgłosić pracownikowi Firmy reklamacje, co do jakości wykonanej pracy. Zleceniobiorca zobowiązuje się do usunięcia usterek najszybciej jak jest to możliwe.
 • Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności za część wykonanej usługi.
 • Zleceniodawca w czasie zamawiania usługi zobowiązany jest do udzielenia rzetelnej informacji o występowaniu silnych zabrudzeń oraz kamienia, rdzy, farby, kleju i innych trudnych do usunięcia zanieczyszczeń, a także trudno dostępnych miejsc, w szczególności tych położonych na wysokości powyżej 3 metrów.
 • Zleceniobiorca ma prawo odmowy wykonania pracy w miejscach stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników, a także w miejscach występowania owadów i pasożytów oraz w innych sytuacjach jeśli nie został o nich poinformowany w toku zamawiania usługi.
 • Zleceniobiorca nie daje gwarancji na usunięcie wyjątkowo trudnych zabrudzeń, szczególnie takich, które spowodowałyby uszkodzenie czyszczonych powierzchni.

§5 Prawo odstąpienia od umowy
 • Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od umowy do 24 godzin przed rozpoczęciem usługi bez żadnych konsekwencji, pod warunkiem zgłoszenia swojej decyzji drogą telefoniczna, mailową lub pisemną.
 • W przypadku nie wykonania usługi w uzgodnionym terminie, z przyczyn zawinionych przez Firmę, Zleceniodawca zobowiązuje się do wykonania usługi w najbliższym możliwym czasie z jednoczesnym udzieleniem rabatu w wysokości do 50 % wartości usługi.